Privacyverklaring

Claudia van den Berg, gevestigd te Ravenstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56154569, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Claudia van den Berg met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Claudia van den Berg persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten en eventuele familieleden (ouders/verzorgers);
b. bezoekers van de website www.claudiavandenberg.nl (anoniem en na het geven van toestemming);


2. Verwerking van persoonsgegevens
Claudia van den Berg verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf en/of ouders/verzorgers persoonlijk (tijdens een gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene en/of ouders/verzorgers (bij jongeren onder 16 jaar) worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van de betrokkene en/of ouders/verzorgers op film worden vastgelegd voor specifieke doeleinden (bv. onderwijs, supervisie)
d. een betrokkene zelf en/of ouders/verzorgers middels e-health (bv. JPO) heeft verstrekt (behandelinhoudelijke informatie)
e. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.claudiavandenberg.nl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

3. Doeleinden verwerking
Claudia van den Berg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst;
b. de verantwoording en declaratie van de verrichte werkzaamheden;
c. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
d. het verbeteren van de praktijkwebsite www.claudiavandenberg.nl;
e. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
f. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


4. Rechtsgrond
Claudia van den Berg verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5. Verwerkers
Claudia van den Berg kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Claudia van den Berg persoonsgegevens verwerken. Claudia van den Berg sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden
Claudia van den Berg deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Claudia van den Berg deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


7. Doorgifte buiten de EER
Claudia van den Berg geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Claudia van den Berg ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8. Bewaren van gegevens
Claudia van den Berg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Claudia van den Berg hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement
Claudia van den Berg kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.claudiavandenberg.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Claudia van den Berg te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Claudia van den Berg door een e-mailbericht te sturen naar info@claudiavandenberg.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Claudia van den Berg persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Claudia van den Berg door een e-mailbericht te sturen naar info@claudiavandenberg.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).